Privacyverklaring

De Roosevelt Foundation werd opgericht in 1982 om de Four Freedoms Awards Ceremonie elk even jaar in Middelburg te organiseren. De Foundation werkt daarbij nauw samen met de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in Hyde Park, New York. De Roosevelt Foundation streeft er naar om jong en oud te inspireren om het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt levend te houden en om met hun elan de problemen van deze tijd op te lossen.

Met de uitreiking van de Four Freedoms Awards worden personen en organisaties geëerd die zich inzetten voor de bevordering van de vier vrijheden, overal in de wereld. De award ceremonie vindt in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg.

Het team van de Roosevelt Foundation is ondergebracht bij Provincie Zeeland. Dit team heeft organiserende, management en administratieve taken. Ook het beheer van de website is belegd bij en wordt verzorgd door Provincie Zeeland.

Provincie Zeeland, die namens de Roosevelt Foundation beheerder is van de website, hecht er veel waarde aan dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met deze verklaring wordt weergegeven op welke wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-08-2022. U kunt de laatste versie altijd vinden op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets vertelt over u of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw adres of uw rekeningnummer.

Wat is een verwerking?

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen doen zoals het verzamelen, bewaren, vastleggen, aanpassen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Provincie Zeeland is namens de Roosevelt Foundation de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Provincie Zeeland is gevestigd in het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

U kunt contact met ons opnemen via www.fourfreedoms.nl/contact of een e-mail sturen naar rooseveltfoundation@zeeland.nl.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor burgers en/of bedrijven die contact hebben met de Roosevelt Foundation en voor bezoekers van deze website.

Waarom en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier ons een vraag stuurt over of aan de Roosevelt Foundation, hebben wij uw voor- en achternaam en e-mailadres nodig. Deze gegevens hebben we nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden en worden dan ook alleen daarvoor gebruikt.

Inschrijven nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, gebruiken we uw naam en e-mailadres.

We versturen alleen nieuwsbrieven als u daar toestemming voor geeft. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken door middel van de afmeldlink onderaan in de betreffende nieuwsbrief of door een bericht met uw afmelding te sturen naar rooseveltfoundation@zeeland.nl. Dan zorgen we ervoor dat u de betreffende nieuwsbrief niet meer ontvangt en verwerken we uw persoonsgegevens voor de betreffende nieuwsbrief niet meer. Het enige dat wij wel registreren is dat u de toestemming voor het ontvangen van die nieuwsbrief heeft ingetrokken. Dit doen wij omdat wij verplicht zijn dit aan te tonen.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Provincie Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens, als beheerder van deze website namens de Roosevelt Foundation, in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit moet vanwege een wettelijke bepaling, een publieke taak of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Persoonsgegevens mogen in principe niet worden doorgegeven naar een organisatie in een land buiten de EU. Dit komt omdat binnen de EU een goede bescherming voor de persoonsgegevens is, en daarbuiten niet in alle gevallen. Onder doorgifte wordt onder andere verstaan: het opslaan (bijvoorbeeld in de Cloud) of het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan een organisatie buiten de EU.

Wij kiezen de veilige kant en staan in principe geen verwerkingen buiten de Economische Europese Ruimte (EER) toe als het niet noodzakelijk is. Dit zijn alle landen binnen de EU plus de landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze laatstgenoemde drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. In het uitzonderlijke geval dat het niet anders kan, zal de provincie, als beheerder van deze website namens de Roosevelt Foundation, alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER of een internationale organisatie op grond van de goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Doen wij ook aan profilering?

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

Wij maken geen gebruik van profilering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Provincie Zeeland neemt als beheerder van deze website, namens de Roosevelt Foundation, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Binnen de provincie maken wij gebruik van systemen en standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt.

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Autorisatie voor toegang tot het systeem gebeurt aan de hand van rollen. Het verlenen van deze autorisaties verloopt via vaste procedures onder verantwoordelijkheid van de manager van het betreffende organisatieonderdeel die uw gegevens verwerkt.

Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. Zie voor meer informatie: Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Informatieveiligheidsbeleid Provincie Zeeland 2019 - 2023

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens, die wij via de webformulieren (contactformulier) verwerken, worden door ons maximaal drie maanden bewaard en worden daarna verwijderd uit de database van de website. De persoonsgegevens die benodigd zijn voor het versturen van de nieuwsbrief bewaren wij zo lang u ingeschreven staat voor de betreffende e-mailnieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden. Dat kunt u doen via de link die onderaan de ontvangen e-mailnieuwsbrief staat. Na afmelding zult u geen e-mailnieuwsbrief meer ontvangen totdat u zich weer actief aanmeldt.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens. Wanneer u een beroep wilt doen op uw rechten wordt uw identiteit door ons gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we met u contact hebben. Om uw identiteit te controleren worden bijvoorbeeld een aantal identificerende vragen gesteld. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen en de controle ter vaststelling van uw identiteit uit te kunnen voeren, dient het verzoek minimaal naam, adres, woonplaats en contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, te bevatten. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw verzoek en de communicatie hierover.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Provincie Zeeland, als beheerder van deze website namens de Roosevelt Foundation, van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).  

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande gegevens:

Provincie Zeeland

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

o.v.v. AVG verzoek

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

Provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een 4 weken termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Heeft u hulp nodig of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Waar kan ik vragen over privacy en mijn rechten stellen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de wijze waarop binnen de Provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Vragen over privacy of gebruik maken van uw privacyrechten

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per post of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

Provincie Zeeland

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

E-mail: avg@zeeland.nl

Datalek

Heeft u informatie ontvangen die niet voor u bestemd is, heeft u een kwetsbaarheid in onze beveiliging geconstateerd of is er volgens u sprake van een datalek? Meld dit dan direct bij servicedesk@zeeland.nl. Laat uw contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter, zodat contact met u kan worden opgenomen.

Klacht indienen

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit melden bij avg@zeeland.nl en zal uw klacht door onze Functionaris Gegevensbescherming in behandeling worden genomen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: Klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door de Provincie Zeeland, als beheerder van de website namens de Roosevelt Foundation, te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.fourfreedoms.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

De Roosevelt Foundation werd opgericht in 1982 om de Four Freedoms Awards Ceremonie elk even jaar in Middelburg te organiseren. De Foundation werkt daarbij nauw samen met de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in Hyde Park, New York. De Roosevelt Foundation streeft er naar om jong en oud te inspireren om het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt levend te houden en om met hun elan de problemen van deze tijd op te lossen.

Met de uitreiking van de Four Freedoms Awards worden personen en organisaties geëerd die zich inzetten voor de bevordering van de vier vrijheden, overal in de wereld. De award ceremonie vindt in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg.

Het beheer van de website is belegd bij en wordt verzorgd door Provincie Zeeland.

Provincie Zeeland, die namens de Roosevelt Foundation beheerder is van de website, plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.

De 'cookies' worden gebruikt voor de juiste werking van de website en het verzamelen van statistische gegevens over het bezoekgedrag van de website om hiermee de kwaliteit van de website te verbeteren.

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18-08-2022. U kunt de laatste versie altijd vinden op onze website.

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en cookie plaatsende javascripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Provincie Zeeland vindt het, als beheerder van de website namens de Roosevelt Foundation, belangrijk dat u weet welke cookies onze website inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. Wij zorgen ervoor dat alle gegevens die via de cookies verzameld worden anoniem verwerkt worden.

Voor welke website geldt deze cookieverklaring?

www.fourfreedoms.nl

Welke cookies worden er gebruikt op de website?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Onze website maakt gebruik van cookies via SiteImprove: functionele cookies en analytische anonieme cookies.

Functionele cookies: functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren en daarmee basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot de website, mogelijk gemaakt wordt. Het doel van functionele cookies is de prestatie van de website verbeteren. Functionele cookies kunnen de naam van de browser opslaan, evenals het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met het platform bent verbonden; zoals het besturingssysteem, gebruikte internetprovider of andere vergelijkbare informatie. Zonder deze cookies werkt de website niet naar behoren.

Analytische cookies: dit zijn cookies die we gebruiken om statistieken over het gebruik van onze website bij te houden en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om statistische informatie te achterhalen over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken.

Functionele cookies

De functionele cookies op onze website worden gebruikt voor:

  • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. 
  • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm. 
  • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven. 
  • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft. 

Dit zijn de functionele cookies die wij plaatsen:

Naam Cookie

Aanbieder

Doel

Verloopt na

Type

cookie-notice-seen

www.fourfreedoms.nl

Functionele cookie die aangeeft dat iemand de cookie melding gezien heeft.

365 dagen

HTTP

HTTPS

Able-Player

www.fourfreedoms.nl

Functionele cookie die video player voorkeuren onthoudt.

100 dagen

HTTPS

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en onderliggende pagina’s.
  • het bijhouden op welke manier bezoekers naar onze website komen.
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina’s. 
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
  • het beoordelen welke delen van onze site verbeterd moeten worden.
  • het optimaliseren van de website.

Dit zijn de analytische cookies die wij plaatsen:

Naam Cookie

Aanbieder

Doel

Verloopt na

Type

nmstat

www.fourfreedoms.nl

Deze cookie wordt gebruikt om het gebruik van de website door de bezoeker te registreren. Het wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site, zoals wanneer de bezoeker de site voor het laatst bezocht. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Deze Siteimprove Analytics cookie bevat een willekeurig gegenereerde ID die wordt gebruikt om de browser te herkennen wanneer een bezoeker een pagina leest. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt voor web analytics.

999 dagen

HTTPS

Privacybeschermende maatregelen

Om uw privacy te beschermen hebben we privacybeschermende maatregelen genomen. Wij hebben bijvoorbeeld ten aanzien van de websiteanalyse middels SiteImprove de volgende maatregelen genomen: voordat we de IP-adressen laten opslaan in de software, wordt het IP-adres geanonimiseerd en elk IP-adres verwijderd (we zien dus alleen het volgende: xxx.xxx.xxx.xxx). Omdat de impact van onze analytische cookies op onze website op uw privacy zeer beperkt is, hoeft u hiervoor geen toestemming te geven.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Cookies verwijderen:

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Cookies verwijderen in Firefox

Cookies verwijderen in Chrome

Cookies verwijderen in Safari

Cookies verwijderen in Opera

Wijziging cookie verklaring

Deze cookieverklaring kan door Provincie Zeeland, als beheerder van de website namens de Roosevelt Foundation, te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.fourfreedoms.nl. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht om de wijze waarop binnen de Provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

Provincie Zeeland

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 6001

4330 LA Middelburg