Bijzonder en inspirerende nieuwjaarspeech

Op dinsdag 7 januari hield burgemeester Cazemier van Krimpenerwaard (provincie Zuid-Holland) zijn nieuwjaarstoespraak waarin hij op een bijzondere en inspirerende wijze aandacht besteedde aan de Four Freedoms en hoe daar mee om te gaan.

Uit de speech:

"Maar deze herdenking is door het bijzondere jubileum meer dan een gewone herdenking van de bevrijding alleen, hoe belangrijk dat aspect ook is. Het gaat niet alleen om een terugkijken naar wat er 75 jaar geleden gebeurd is, het is ook een zich bewust zijn van wat die vrijheid inhoudt.

We vieren het feit het feit dat we 75 jaar onafgebroken in vrijheid leven. Het is goed om ons dat te realiseren.

Want onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken normaal, omdat we er al 75 jaar van genieten. Maar het zijn allerminst vanzelfsprekende verworvenheden. Ze zijn fragiel en vergen onderhoud. Vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten zijn geen gegarandeerd bezit. Mondiaal laten de jaarrapporten van het Freedom House “Freedom in the world” zien dat democratische vrijheden wereldwijd afnemen. Het rapport had in 2018 de veelzeggende titel “democratie in crisis.”

Dit Freedom House werd gesticht in oktober 1941, mede op initiatief van de Eleanor Roosevelt, echtgenote van de Amerikaanse president.

Op 6 januari van dat jaar 1941 sprak de Amerikaanse President Franklin Delano Roosevelt, zijn State of the Union voor het jaar 1941 uit. Gisteren dus precies 79 jaar geleden gaf deze grote Amerikaanse president, die overigens van Nederlandse oorsprong was, in zijn troonrede, zijn visie op de bedreigingen waarmee Amerika op dat moment te maken had.

Deze toespraak vond plaats na de zware economische crisis en de massawerkeloosheid van de dertiger jaren en onder de dreigende slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog. Het was een toespraak waarin Roosevelt als president van een land dat nog niet in oorlog was, de betekenis van de democratische waarden stelde tegenover de bedreiging van de dictaturen. In die toespraak sprak hij de Amerikaanse bereidheid uit om die democratische waarden te verdedigen. Maar zijn toespraak ging over veel meer. Roosevelt stelde dat de verdediging van de democratie alleen dan zou slagen als in die democratie een eerlijke en rechtvaardige verdeling van kansen, banen, vrijheden en zorg aanwezig was.

De indrukwekkende toespraak is bekend geworden als de Four Freedoms toespraak. Aan het einde van zijn State of the Union benoemt Roosevelt de Four Freedoms, Freedom of Speech (meningsuiting), Freedom of Worship (Godsdienst), Freedom from Want (vrijwaring van gebrek) en Freedom from Fear (vrijwaring voor angst). In zijn visie moesten deze vrijheden overal in de wereld leidend worden. Het werd het fundament van de Pax Americana. Roosevelt stelde; “Freedom means the supremacy of human rights everywhere.”

De Four Freedoms werden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948 werd vastgesteld.

Wij mogen in Nederland al 75 jaar in een ongekende vrijheid leven. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Ik ben dan ook erg blij dat in onze gemeente door een groot aantal instellingen en personen voorbereidingen worden getroffen voor de viering van 75 jaar vrijheid. Het grote maatschappelijke enthousiasme toont aan dat de inwoners van onze gemeente deze vrijheid waarderen.

Met zijn allen kunnen ook wij ons in onze gemeente inzetten voor het bewaken van de vrijheid. Gelukkig lijkt het met de vrijheden in onze gemeente goed gesteld.

De Vrijheid van meningsuiting is goed grondwettelijk beschermd in Nederland, maar vrijheid van meningsuiting houdt meer in. Het kent ook een actieve deel, het respect opbrengen voor elkaars mening. Dit vergt een continue inspanning van ons allemaal, elke dag. Ik heb eerder gesproken over de noodzaak van respect en tolerantie in een democratie, en dat geldt ook voor onze lokale democratie !

Vrijheid van Godsdienst is in onze religieus gezien, zeer diverse gemeente, van essentieel belang. De bouw van meerdere nieuwe kerken of moskeeën laat zien dat daar volop gebruik van wordt gemaakt. Eenheid in verscheidenheid is het motto van de Europese Unie, maar het zou ook een prachtig motto voor onze gemeente zijn. Laten we deze vrijheid koesteren.

De vrijwaring van gebrek en zorg gelden, ondanks de grote gemeentelijke inspanningen op dit gebied, nog lang niet voor iedereen in onze gemeente. De activiteiten van de Voedselbank IJsel en Lek en ook de inzet van Kerken en bijvoorbeeld de Stichting Urgente Noden blijven noodzakelijk. Wat dat betreft moet de Rijksoverheid op het gebied van zorg en sociale zekerheid in deze tijden van hoogconjunctuur een ruimer beleid voeren. Een ruimer beleid waardoor gemeenten effectiever kunnen optreden. Het is mooi dat het Rijk geld overhoudt, maar veertien miljard euro is te veel.

De Vrijwaring van Vrees zag in de tijden van Roosevelt op vrees voor oorlog en dictatuur. Maar in onze tijd zijn daar andere bedreigingen bij gekomen. In de tegenwoordige tijd zou ik vanuit gemeentelijk perspectief hier onze verantwoordelijkheden op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie willen noemen. Zaken die het leven van onze kinderen in deze delta bedreigen. Onderwerpen die van onze gemeente daarom in de komende jaren nog veel zullen vragen. En vraagstukken waarin we alleen succesvol kunnen zijn als we ons realiseren dat de aanpassing aan de klimaatverandering van ons allemaal inspanningen zal eisen. De bereidheid om nieuwe denkbeelden te aanvaarden, en de bereidheid om daarvoor ons financiële inspanningen te getroosten, zullen we allemaal moeten hebben.

Aan het slot van zijn toespraak stelde Roosevelt dat vrijheid de suprematie van mensenrechten overal inhield. Ik wil vanaf deze plaats alle vrijwilligers van Amnesty International in onze Waard roemen. Zij zetten zich in tegen onderdrukking. U kunt hen daarin steunen door bijvoorbeeld deel te nemen aan de schrijfacties van Amnesty International."

Terug naar overzicht